ਬਜਟ 2023 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸ , ਕਿਨ?ਹੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ , ਪੜ?ਹੋ

01/02/2023 | The public times | punjab

ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਈ ਹ?ਣ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ- ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ..
ITR ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ

7 ਲੱਖ ਰ?ਪ? ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਹ?ਣ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ
"9 ਲੱਖ ਰ?ਪ? ਤੱਕਲਗੇਗਾ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ"
9 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 15% ਟੈਕਸ
12 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 20% ਟੈਕਸ
Pan ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ
TV, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਲੈਂਸ ਹੋ? ਸਸਤੇ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਕਿ ਬਜਟ 2023 ਕੀ ਹੋ?ਗਾ ਸਸਤਾ ਤੇ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ ?
CNG ਹੋਵੇਗੀ ਸਸਤੀ ।
ਖਿਡੋੌਣੇ, ਸਾਇਕਲ ਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਹੋਣਗੇ ਸਸਤੇ ।
ਇਲੈਕਟ?ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਸਤੀ ।
ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ।
ਇਲੈਕਟ?ਰਿਕ ਵੀ?ਕਲ ਵੀ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ।

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ?
ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ।
ਸਿਗਰੇਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਰਸੋਈ ਦੀ ਚਿਮਨੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ

ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਜ਼?ਰਗਾਂ ਲ਼ਈ ਰਾਹਤ
2025 ਤੱਕ : 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਬੱਚ ਸਕੀਮ , 2 ਲੱਖ ਦੀ ਬੱਚਤ

ਬਜ਼?ਰਗਾਂ ਲ਼ਈ ਬੱਚਤ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਕੀਤਾ

ਬੈਕਿੰਗ ਸੈਂਕਟਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ?ਲਾਨ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲ਼ਈ ਕੀ ਹੈ
30 ਸਕਿੱਲ ਇੰਡਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ
ਪੀ?ੱਮ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, 4.0 ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੇਂ 157 ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬਣਨਗੇ
47 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭੱਤਾ
ਗੋਲਬਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟ?ਰੇਨਿੰਗ ਦ?ਆਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ
ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.3 ਫੀਸਦ ਹੈ
ਰੇਲਵੇ ਲਈ 2.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪ?ਰਬੰਧ, 54 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਾਨਾਵਾਂ
50 ਨਵੇਂ ?ਅਰ ਪੋਰਟ ਬਣਾ? ਜਾਣਗੇ
ਹਾਈਡ?ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 197000 ਕਰੋੜ
ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ
ਵਾਹਨ ਸਕਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਪ?ਰਾਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ?ਰਬੰਧ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ

ਖੇਤੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾ
ਖੇਤੀ ਪ?ਰੋਸਤਾਹਨ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
2200 ਕਰੋੜ ਸਵੱਛ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪ?ਰੋਗਰਾਮ
ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਲ਼ਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਉਣਾ
ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲ਼ਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ?ਬੰਧ
6000 ਕਰੋੜ ਮਤਸਤਿਆ ਯੋਜਨਾ ( ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ)
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਪ?ਰਮ?ੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਵਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਕੋਈ ਭ?ੱਖਾ ਨਾ ਸੌਂਵੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੈ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਭ?ੱਖਾ ਨਾ ਸੌਂਵੇ ਅਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮ?ਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

ਮ?ਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ

ਦੂਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੈ।
ਈਪੀ?ੱਫ਼ਓ ਵਿਚ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜ?ੜੇ
11,7 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਗ?ਸਲਖ਼ਾਨੇ ਬਣਾ?
14 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਧਨ ਖਾਤਾ
9.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ

what is special in budget 2023 which income will get exemption read


About Us


Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.

Amarpreet Singh Makkar (Editor)

Subscribe Us


Address


The Public Times
Ludhiana. 141001
Mobile: +91 9815102122 Email: thepublictimes.news@gmail.com
WhatsApp Us Whats App